Algemene verkoopvoorwaarden

 

V. 16/09/21

 

 1. Contactgegevens van de verkoper

 

De webshop, www.artbystep.be (hierna: De Webshop), is eigendom van Dominique Kegels, natuurlijke persoon-onderneming, met zetel te 2970 Schilde, Kluisdreef 17 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0847.427.137 (hierna: Verkoper).

 

Telefoonnummer:0475530738

E-mail adres: info@artbystep.be 

 

1. Definities

 • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door Verkoper op de Webshop ter beschikking gestelde Producten aankoopt.
 • ‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Producten van de Verkoper, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
 • ‘Partij’: Koper of Verkoper.
 • ‘Partijen’: Koper en Verkoper. 
 • ‘Producten’: de Wandelroutes die kunnen aangekocht worden op de Webshop.
 • ‘Verkoper’: Dominique Kegels

 

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Producten aan een Koper via de Webshop. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper minstens 18 jaar zijn of ouder. Als de Verkoper merkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren. 
 3. Door een bestelling te plaatsen op de Webshop ontstaat er een verkoop op afstand tussen Partijen. Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de bestelbevestiging via email nogmaals aan de Koper overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken.  
 4. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper via de Webshop, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
 5. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
 6. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen op de Webshop worden weergegeven in EUR en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.  
 2. Kortingen of promoties zijn geldig voor de duurtijd zoals aangegeven op de Webshop.

 

4. Bestelling en bevestiging

 1. Om online een Product aan te kopen op de Webshop dient u op  de “kopen-knop” te drukken of de QR code te scannen, waarna u uw facturatie- gegevens dient achter te laten of u kan inloggen via uw persoonlijke account waarbij uw facturatiegegevens reeds vooraf zijn ingegeven.
 2. De Verkoper gaat ervan uit dat de facturatiegegevens door de Koper correct zijn. De Verkoper is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Koper waardoor een bestelling niet of enkel met vertraging kan uitgevoerd worden.
 3. Indien het bestelproces succesvol werd doorlopen, zal de bestelling bevestigd worden aan de Koper. De Koper ontvangt daarbij twee e-mails: een orderbevestiging en een navolgende mail met de factuur. 
 4. De orderbevestiging en factuur wordt door de Verkoper bijgehouden zolang haar wettelijk is toegelaten. De Koper kan deze op uitdrukkelijk verzoek steeds opnieuw verkrijgen. 

 

5. Betalingsmethode

 1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
 2. De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord m.b.t. de betaling gegeven heeft aan de Verkoper.
 3. In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 4. De Koper verzekert dat ze gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes (Bancontact, Visa, Mastercard en iDEAL) uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de Maestro- bankkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

 

6. Levertermijn en -kosten

 1. De Producten worden digitaal geleverd door het downloaden daarvan op de Webshop. 
 2. De Producten kunnen gedownload worden vanaf het moment dat de Verkoper de betaling heeft mogen ontvangen. Hier zijn geen aanvullende kosten aan verbonden. 
 3. Wanneer de Verkoper verzuimt aan zijn leveringsplicht, m.a.w. wanneer het Product niet kan gedownload worden vanaf het moment dat de Koper de betaling heeft voltooid zal de Koper de Verkoper hiervan op de hoogte brengen binnen de 24u vanaf betaling. De Verkoper zal er in dat geval voor zorgen dat het Product toch kan gedownload worden binnen de 48u die daarop volgt. Bij gebreke waaraan de Koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden en het bedrag voor aankoop terug te vorderen. 

 

7. Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. De Consument beschikt niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gezien de levering ervan onmiddellijk na betaling gebeurt op verzoek van de Consument. 

 

8. Waarborg 

 1. De Verkoper waarborgt dat het Product door haar aangeboden op de Webshop geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd, namelijk het aanbieden van een Wandelroute. De Wandelroute biedt de Koper een wandeling aan langs verschillende galerijen in de desbetreffende buurt.  
 2. Bij het gebruik van het Product dient iedere Koper zich te houden aan de gebruikelijke verkeersregels die voor de aangegeven route van toepassing zijn. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de verkeersregels door de Koper, noch eventuele tijdelijke verkeersobstructies/belemmeringen die voor lichte afwijkingen zorgen in de aangegeven route. 
 3. De Verkoper is in ieder geval slechts aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek ten tijde van de levering van het Product en die geldt voor een periode van twee jaar vanaf levering van het Product.
 4. In geval er effectief sprake is over een conformiteitsgebrek in het Product heeft de Koper het recht om de digitale inhoud te laten verbeteren (tenzij dat onnodige kosten met zich meebrengt voor de Verkoper), een prijsvermindering te krijgen of de overeenkomst te laten ontbinden. 

 

9. Aansprakelijkheid 

 1. De Verkoper is, behoudens opzet of zware fout niet aansprakelijk voor schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk kunnen gebruiken van de Producten. Er zal evenmin enige aansprakelijkheid zijn in hoofde van de Verkoper wanneer de Producten foutief gebruikt worden door de Koper of een derde.
 2. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade zal een eventuele schadevergoeding het bedrag van 10x de waarde van de aangekochte Producten nooit kunnen overschrijden. 
 3. Enige beperking van aansprakelijkheid in art. 10.1 en 10.2 zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft.

 

10. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren per email via het e-mail adres zoals hierboven vermeld, alsook het door de Koper opgegeven e-mail adres. 

 

11. Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modelrechten blijven uitsluitend eigendom van de Verkoper. De Producten mogen enkel door de Koper persoonlijk gebruikt worden en mogen in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, onder welke vorm dan ook. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper zal in ieder geval gesanctioneerd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 EUR per inbreuk. Waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoud om alle bijkomend geleden schade die dit bedrag overstijgt op de Koper te verhalen. 

 

13. Portretrechten

 1. De Wandelroute zal de Koper leiden naar verschillende galerijen. In de galerijen kunnen er foto’s en/of video’s genomen worden door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper waarop de Koper of de groep/gezin/gezelschap van de Koper herkenbaar kan zijn. Deze afbeeldingen kunnen door de Verkoper voor commerciële doeleinden gebruikt worden, namelijk het maken van reclame. 
 2. Indien u poseert voor een foto/video die genomen wordt in de galerij geeft u impliciet uw toestemming dat deze foto’s/video’s door de Verkoper mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u opmerkt dat er foto’s worden genomen van de omgeving en u wenst niet herkenbaar te zijn op deze foto’s gelieve de Verkoper of diens aangestelde hierover dan in te lichten of aan te schrijven via de contactgegevens vermeld onder art. 1. In dat geval zal ervoor gezorgd worden dat u onherkenbaar bent op de foto’s en/of video’s. 

 

14. Bevoegde rechtbank - rechtskeuze

 1. De verkoop van de Producten en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.
 2. In geval van onenigheid omtrent een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). Indien de Koper een Consument is, is deze bevoegdheid niet exclusief en zal de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd zijn, indien dit zou afwijken van de hiervoor aangewezen rechtbank.
 3. Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel : 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien u als Consument woonachtig bent in een ander Europees land dan België verwijzen wij u door naar de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.