Gebruiksvoorwaarden van de website

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE dd. 16.09.2021

1        Algemeen

 

Deze website www.artbystep.be behoort toe aan Dominique Kegels, natuurlijke persoon, met zetel te 2970 Schilde, Kluisdreef 17 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0847.427.137 (hierna: de Eigenaar). Het gebruik van deze website wordt geregeld door en is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna: de Gebruiksvoorwaarden), de Privacy Policy en de Cookie Policy. Door gebruik te maken van de Website erkent een bezoeker de Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy te hebben doorgenomen, begrepen en onvoorwaarderlijk te aanvaarden.

 

2        Inhoud van de Website

 

Op de Website worden Wandelroutes te koop aangeboden die de koper ervan door een bepaalde omgeving zal leiden met focus op kunstgallerijen. 

 

De informatie op de Website is steeds louter informatief van aard. Wanneer er op de Website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Het is steeds de bedoeling om informatie op de Website up-to-date te houden, maar informatie kan onjuist of verouderd zijn. De Eigenaar kan, ongeacht iedere gebeurtenis, niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de volledigheid, het nut, de betrouwbaarheid of tijdloosheid van informatie gepubliceerd op de Website of voor de gevolgen van handelingen of beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie.  

 

Wanneer er op de Website links worden geplaatst naar andere websites vallen deze links buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van de Eigenaar. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of de beveiling in het algemeen van gegevens van andere websites of bedrijven die deze beheren. Wij raden bezoekers dan ook ten zeerste aan om de gebruiksvoorwaarden/privacy policy van dergelijke andere websites te lezen, zodat een bezoeker kan nagaan hoe ze werken en hoe persoonsgegevens via die andere websites worden verwerkt. 

 

3        Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

De Eigenaar kan ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden en alle informatie op de Website wijzigen. Hoewel de Eigenaar de nodige beveiligingen heeft ingebouwd, is elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van de functionaliteiten van de Website door virussen e.d. uitgesloten. De Eigenaar is dus niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van downloads of inhoud van de Website.

 

In geen geval zal de Eigenaar, haar partners of klanten/opdrachtgevers vermeld op de Website, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot: incidentele schade en gevolgschade, winstderving, of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, ongeacht of de Eigenaar op de hoogte is van dergelijke schade.

4        Intellectuele eigendomsrechten

 

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische componenten, de presentatie, de namen, de tekens, de logo's, de software en elk ander element dat in de Website wordt opgenomen, behoren tot de intellectuele eigendom van de Eigenaar, haar klanten/opdrachtgvers of partners. Wij laten u toe deze inhoud te lezen en te downloaden, enkel en alleen voor uw individuele, private en niet-commerciële behoeften, tenzij anders aangegeven. Elke reproductie of publieke communicatie van de Website, met inbegrip van de bovenvermelde elementen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.  

 

5        Onafdwingbaarheid

 

Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling.

 

6        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De relatie tussen de bezoeker van de Website en de Eigenaar, alsook deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting die hieruit zou voortvloeien tussen de bezoeker en de Eigenaar behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.